POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - GMO STUDIO


Ochrona informacji dotyczących użytkowników naszego serwisu jest dla nas priorytetem, jak również ochrona danych osobowych i postępowanie z nimi zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). Naszym celem jest umożliwienie Ci pełnej informacji i kontroli w zakresie przetwarzania przez nas danych oraz udostępnienie narzędzi pozwalających Ci skorzystać z uprawnień wynikających z przepisów prawa.
Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo i komu je udostępniamy. Jeżeli masz dodatkowe pytania dotyczące tego, jak korzystamy z Twoich danych osobowych, napisz do nas na podany adres e-mail: m.wilkus@gmostudio.pl

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem dany osobowych jest GMO Studio Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, pod nr KRS:0000568843 – zwana dalej „Administratorem

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pszczyńska 192,  44-100 Gliwice lub e-mail: m.wilkus@gmostudio.pl

 

Do jakich celów przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Przez jaki okres przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do dnia odwołania zgody

Komu będą przekazywane Pani/Pana dane osobowe?

Nie udostępniamy danych osobom trzecim i będą one przetwarzane przez nas. Wyjątkiem od tej zasady są sytuacje gdy udostępnienie jest koniecznie w celu realizacji usługi (np. firmie hostingowej, obsługi marketingowej). W takiej sytuacji powierzamy dane podmiotom wykonawczym na podstawie pisemnej umowy. W takiej sytuacji niniejsze podmioty nie są uprawnione do dowolnego korzystania z tych danych. Odbiorca może z nich skorzystać jedynie do celów realizacji umowy, tylko w celach przez nas ustalonych i zgodnie z obowiązującym prawem.

Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

 

Jakie przysługują Pani/Pani prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
– kontakt e-mailowy pod adresem: m.wilkus@gmostudio.pl,
– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Pszczyńska 192, 44-100 Gliwice.

Jak zabezpieczamy Pani/Pana dane osobowe

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.